ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

Speed Thinking เก่งคิดติดสปีด !
หมวด : ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์ : เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :

พบกับ Speed thinking สูตรลัดเพิ่มพลังทักษะการคิด (thinking skill) เพื่อให้คุณคิดได้เร็วขึ้น ซึ่งสามารถใช้กับการแก้ปัญหาประจำวัน สร้างสรรค์ความคิด และ ใช้ในกระบวนการตัดสินใจ
หนังสือเล่มนี้จะให้กลไกและขั้นตอนในกระบวนการคิด พร้อมกับแผนผังฝึกคิดเร็ว ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณคิดได้เร็วแบะมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
สารบัญ
บทนำ การคิดเร็วคืออะไร?
ส่วนที่ 1 พื้นฐานการคิดเร็ว
- บทที่ 1 การอยู่รอดของคนที่คิดเร็วกว่า
- บทที่ 2 ไขประตูสู่ 2 นาทีมหัศจรรย์
- บทที่ 3 4 ขั้นตอนวงจรการคิดเร็ว
ส่วนที่ 2 ฝึกฝนการคิดเร็วกับแผนผังคิดเลขเร็ว
- บทที่ 4 9 วิธีใช้แผนผังฝึกคิดเร็วเพื่อรวบรวมความคิด
- บทที่ 5 9 วิธีใช้แผนผังฝึกคิดเร็วเพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่าและเร็วกว่า
- บทที่ 6 9 วิธีใช้แผนผังฝึกคิดเร็วในการแก้ปัญหา
- บทที่ 7 9 วิธีใช้แผนผังฝึกคิดเร็วเพื่อความสำเร็จในชีวิต
- บทที่ 8 คำถามทั่วไปเกี่ยวกับการคิดเร็ว
แบบฟอร์มแผนผังฝึกคิด