ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

สองธรรมราชา (ฉบับปรับปรุง)
หมวด : ศาสนาและปรัชญา
สำนักพิมพ์ : กรีนปัญญาญาณ
ผู้แต่ง : อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :

“สองธรรมราชา” (ฉบับปรับปรุง) หนังสือเล่มเดียวที่เจาะลึกถึงพระราชประวัติในทางธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็น “ธรรมราชา” แห่งราชอาณาจักร ขนานไปกับฐานะที่ทรงเป็น “ศิษย์” แห่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยจำแนกเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน หลักๆ
ส่วนแรก - สมเด็จพระญาณสังวรฯ ผู้เป็นสังฆราชาในทางธรรม ตรัสถึงพระธรรมจริยาวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นมหาราชาแห่งแผ่นดิน