ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

จิตเป็นนาย ๘๔ เคล็ดลับคลายกรรมด้วยธรรมะ
หมวด : ศาสนาและปรัชญา
สำนักพิมพ์ : ธรรมสภา
ผู้แต่ง : พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :

คำสอนของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุที่รวบรวมไว้เพื่อเตือนสติ และ
ขจัดความทุกข์ที่เกิดจากจิตใจของท่านผู้อ่านได้ด้วยการปฏิบัติ 5
ประการ คือ ตักเตือน พิจารณาตนเอง แก้ไขตนเอง ยิ่งให้ยิ่งได้
อยู่กันด้วยความรัก