Prototype

+
ห้องประชุม
Mycode:
R101
Title: ห้องประชุม 1
Image:
ห้องบุษราคัม
Myinteger:
40
ห้องประชุม
Mycode:
R102
Title: ห้องนิมมาน17
Image:
Myinteger:
100
ห้องประชุม
Mycode:
R201
Title: ห้องบุษราคัม
Image:
ห้องประชุมใหญ่
Myinteger:
50
อุปกรณ์ห้องประชุม
Mycode:
mic1
Title: ไมล์ลอย
Image:
-
Myinteger:
อุปกรณ์ห้องประชุม
Mycode:
P001
Title: Projector Acer
Image:
-
Myinteger:
อุปกรณ์ห้องประชุม
Mycode:
P002
Title: โปรเคเตอร์ 2
Image:
-
Myinteger:
ร้านค้าอาหารและเครื่องดื่ม
Mycode:
F001
Title: ร้านขนมไทย
Image:
Myinteger:
ร้านค้าอาหารและเครื่องดื่ม
Mycode:
F002
Title: ร้านอาหารอร่อย
Image:
Myinteger:
ร้านค้าอาหารและเครื่องดื่ม
Mycode:
F003
Title: ร้านน้ำส้มแท้
Image:
Myinteger:
อาหารและเครื่องดื่ม
Mycode:
ค001
Title: ข้าวผัดกระเพาไก่
Image:
Myinteger:
อาหารและเครื่องดื่ม
Mycode:
ค002
Title: ข้าวผัดกุ้ง
Image:
Myinteger:
อาหารและเครื่องดื่ม
Mycode:
ค003
Title: ข้าวหมูทอดกระเทียมพริกไทย
Image:
Myinteger:
อาหารและเครื่องดื่ม
Mycode:
ช001
Title: อาหารชุดไทย
Image:
Myinteger:
อาหารและเครื่องดื่ม
Mycode:
ช002
Title: อาหารชุดญี่ปุ่น
Image:
Myinteger:
อาหารและเครื่องดื่ม
Mycode:
ด001
Title: น้ำส้มสด
Image:
Myinteger:
อาหารและเครื่องดื่ม
Mycode:
ด002
Title: น้ำกระเจี๊ยบ
Image:
Myinteger:
อาหารและเครื่องดื่ม
Mycode:
ห001
Title: กล้วยบวชชี
Image:
Myinteger:
อาหารและเครื่องดื่ม
Mycode:
ห002
Title: ขนมเค็ก
Image:
Myinteger: